ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อจำกัดความรับผิดชอบของเราโพสต์เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2018 และอัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2021

การตีความและคำจำกัดความ

การตีความ

คำที่ใช้อักษรตัวแรกเป็นตัวพิมพ์ใหญ่มีความหมายที่กำหนดไว้ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ คำจำกัดความต่อไปนี้จะมีความหมายเหมือนกันไม่ว่าจะปรากฏในเอกพจน์หรือพหูพจน์

คำจำกัดความ

สำหรับวัตถุประสงค์ของข้อจำกัดความรับผิดชอบนี้:

  1. บริษัท (เรียกว่า "บริษัท", "เรา", "เรา" หรือ "ของเรา" ในข้อจำกัดความรับผิดชอบนี้) หมายถึง CLEVERGUARD TECHNOLOGY CO., LIMITED.
  2. บริการ หมายถึงเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน หรือทั้งสองอย่าง
  3. คุณ หมายถึงบุคคลที่เข้าถึงบริการ หรือบริษัท หรือนิติบุคคลอื่น ๆ ในนามของบุคคลดังกล่าวกำลังเข้าถึงหรือใช้บริการ ตามความเหมาะสม
  4. เว็บไซต์ หมายถึง iMyFone ซึ่งสามารถเข้าถึงได้จาก th.imyfone com
  5. แอปพลิเคชัน หมายถึงโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่บริษัทจัดหาให้โดยคุณดาวน์โหลดบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ที่เว็บไซต์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบทั่วไป

ข้อมูลที่มีอยู่ในบริการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น

ไม่ว่าในกรณีใดๆ บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อความเสียหายพิเศษโดยตรง โดยอ้อม ผลสืบเนื่องหรือโดยบังเอิญหรือความเสียหายใด ๆ ก็ตาม ไม่ว่าจะในการดำเนินการตามสัญญา ความประมาทเลินเล่อหรือการละเมิดอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับ การใช้บริการหรือเนื้อหาของบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่ม ลบ หรือแก้ไขเนื้อหาในบริการเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อจำกัดความรับผิดชอบทางกฎหมาย

บริการจากเว็บไซต์สามารถใช้ได้เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น และคุณได้รับแจ้งในที่นี้ว่าการติดตั้งหรือใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดอาจละเมิดกฎหมายท้องถิ่น รัฐ และ/หรือรัฐบาลกลาง

การใช้บริการบนอุปกรณ์หรือเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ที่คุณไม่ได้เป็นเจ้าของถือเป็นการละเมิดกฎหมายที่บังคับใช้และกฎหมายในเขตอำนาจศาลในพื้นที่ของคุณ

การละเมิดข้อกำหนดของกฎหมายจะมีโทษทางการเงินและทางอาญาอย่างรุนแรง คุณมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการละเมิดข้อกำหนดของกฎหมายแต่เพียงผู้เดียว บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการใช้งานในทางที่ผิดหรือความเสียหายที่เกิดจากบริการ เป็นความรับผิดชอบของผู้ซื้อในการปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดในประเทศของตนและใช้บริการอย่างถูกกฎหมาย

ข้อจำกัดความรับผิดชอบเกี่ยวกับลิงก์ภายนอก

บริการอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ภายนอกที่ไม่ได้ให้หรือดูแลโดยหรือในทางใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เว็บไซต์ดังกล่าวเป็นของบุคคลที่สาม บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการจำกัดสิทธิ์การใช้งานและความถูกต้องตามกฎหมายของเนื้อหาใด ๆ ของผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าวที่เป็นของเว็บไซต์บุคคลที่สาม คุณอาจต้องทบทวนและยอมรับกฎการใช้งานที่บังคับใช้เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าวที่เป็นของเว็บไซต์บุคคลที่สาม นอกจากนี้ ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกไม่ได้หมายความว่าบริษัทรับรองเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการที่อ้างถึงในนั้น

โปรดทราบว่าบริษัทไม่รับประกันความถูกต้อง ความเกี่ยวข้อง ความตรงต่อเวลา หรือความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ บนเว็บไซต์ภายนอกเหล่านี้

ข้อผิดพลาดและการละเว้นการปฏิเสธความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่ได้รับจากบริการนี้มีไว้เพื่อเป็นแนวทางทั่วไปในเรื่องที่สนใจเท่านั้น แม้ว่าบริษัทจะใช้ความระมัดระวังทุกวิถีทางเพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาของบริการและเว็บไซต์เป็นปัจจุบันและถูกต้อง ข้อผิดพลาดก็สามารถเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ เนื่องจากกฎหมาย กฎ และข้อบังคับมีการเปลี่ยนแปลง อาจมีความล่าช้า การละเว้น หรือความไม่ถูกต้องในข้อมูลที่มีอยู่ในบริการ

บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดหรือการละเว้นในเนื้อหาของบริการและเว็บไซต์ หรือผลลัพธ์ที่ได้รับจากการใช้ข้อมูลนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบการใช้งานที่เหมาะสม

บริษัทอาจใช้เนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ซึ่งเจ้าของลิขสิทธิ์ไม่ได้รับอนุญาตจากอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะ และนำเสนอเพื่อการแสดงเท่านั้น ผู้เขียนขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมด บริษัทจัดให้มีเนื้อหาดังกล่าวสำหรับการวิจารณ์ แสดงความคิดเห็น รายงานข่าว การสอน ทุนการศึกษา หรือการวิจัย

บริษัทเชื่อว่าสิ่งนี้ถือเป็น "การใช้งานโดยชอบ" ของเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ดังกล่าวตามที่ระบุไว้ในมาตรา 107 ของกฎหมายลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกา

ขอให้เนื้อหานี้ละเมิดสิทธิ์ใดๆ ของคุณ โปรดแจ้งบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรให้ดำเนินการแทน บริษัทจะลบเอกสารของคุณโดยไม่ลังเลและล่าช้า

หากคุณต้องการใช้เนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์จากบริการเพื่อวัตถุประสงค์ของคุณเองนอกเหนือจากการใช้งานที่เหมาะสม คุณต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์

การแสดงความคิดเห็นที่แสดงข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ความคิดเห็นที่เผยแพร่โดยผู้ใช้ถือเป็นความรับผิดชอบของตน แต่เพียงผู้เดียว ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบทั้งหมด รับผิด และตำหนิสำหรับการหมิ่นประมาทหรือการดำเนินคดีใด ๆ ที่เกิดจากสิ่งที่เขียนหรือเป็นผลโดยตรงจากสิ่งที่เขียนในความคิดเห็น บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความคิดเห็นใดๆ ที่เผยแพร่โดยผู้ใช้ และสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็นใดๆ ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม

ปฏิเสธความรับผิดชอบ

เนื้อหาและข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น คุณไม่ควรพึ่งพาเนื้อหาหรือข้อมูลบนเว็บไซต์เป็นพื้นฐานในการตัดสินใจทางธุรกิจ ทางกฎหมาย หรืออื่นๆ

ในขณะที่บริษัทพยายามปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง บริษัทไม่รับรองหรือรับประกันใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยเกี่ยวกับความสมบูรณ์ ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ความเหมาะสม หรือความพร้อมใช้งานที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์หรือข้อมูล ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือกราฟิก/วิดีโอที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่บนเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ดังนั้นการที่คุณวางใจในเนื้อหาดังกล่าวจึงเป็นความเสี่ยงของคุณเองโดยเคร่งครัด

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ "การใช้ด้วยความเสี่ยงของคุณเอง"

ข้อมูลทั้งหมดในบริการมีให้ "ตามที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันความสมบูรณ์ ความถูกต้อง ความตรงต่อเวลา หรือผลลัพธ์ที่ได้รับจากการใช้ข้อมูลนี้ และไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันประสิทธิภาพ ความสามารถในการซื้อขาย และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ

บริษัทไม่รับประกันว่าบริการจะปราศจากส่วนประกอบที่เป็นอันตราย ความรับผิดชอบและความรับผิดทั้งหมดสำหรับความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นเมื่อใช้บริการของเว็บไซต์จะถูกปฏิเสธ ขอแนะนำให้ผู้ใช้เตรียมการของตนเองเพื่อปกป้องทรัพยากรของตน

บริษัทจะไม่รับผิดต่อคุณหรือบุคคลอื่นใดสำหรับการตัดสินใจหรือการดำเนินการใด ๆ โดยอาศัยข้อมูลที่ได้รับจากบริการหรือความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง พิเศษ หรือความเสียหายที่คล้ายคลึงกัน แม้ว่าจะมีคำแนะนำถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว .

ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับข้อจำกัดความรับผิดชอบนี้ คุณสามารถติดต่อบริษัท:

  1. โดยการเยี่ยมชมหน้านี้ในเว็บไซต์ของเรา:
    https://th.imyfone.com/support/contact-support/