ข้อตกลง

นี่เป็นข้อตกลงทางกฎหมายระหว่างคุณ (“ผู้รับอนุญาต”) และ iMyFone เกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ iMyFone ของคุณ ("ซอฟต์แวร์") ในการติดตั้งซอฟต์แวร์ แสดงว่าคุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดของข้อตกลงนี้

ใบอนุญาต

iMyFone ให้สิทธิ์แก่ผู้รับอนุญาต (บุคคล) ที่เพิกถอนได้ ส่วนบุคคล ไม่ผูกขาด และไม่สามารถโอนย้ายได้ ในการติดตั้งและเปิดใช้งานซอฟต์แวร์เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลและที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ของผู้ได้รับอนุญาต เว้นแต่ผู้รับใบอนุญาตได้ซื้อใบอนุญาตธุรกิจจาก iMyFone การแบ่งปันซอฟต์แวร์นี้กับบุคคลอื่น หรือการอนุญาตให้บุคคลอื่นดูเนื้อหาของซอฟต์แวร์นี้ ถือเป็นการละเมิดใบอนุญาตนี้ ผู้รับอนุญาตต้องไม่ให้บริการซอฟต์แวร์บนเครือข่าย หรือมอบซอฟต์แวร์ให้กับผู้ใช้หลายรายไม่ว่าในทางใด เว้นแต่ผู้ได้รับอนุญาตจะซื้อสิทธิ์การใช้งานแบบผู้ใช้หลายรายจาก iMyFone ก่อนเป็นอย่างน้อย

ลิขสิทธิ์

ซอฟต์แวร์เป็นของ iMyFone และได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศและบทบัญญัติของสนธิสัญญา ผู้รับอนุญาตต้องไม่ลบหรือปกปิดประกาศกรรมสิทธิ์ ฉลาก หรือเครื่องหมายใดๆ จากซอฟต์แวร์

ความเป็นเจ้าของ

ผู้รับอนุญาตเป็นเจ้าของสื่อที่บันทึกหรือแก้ไขซอฟต์แวร์ แต่ผู้รับอนุญาตรับทราบว่า iMyFone ยังคงความเป็นเจ้าของซอฟต์แวร์ iMyFone ขอสงวนสิทธิ์ใด ๆ ที่ไม่ได้มอบให้โดยชัดแจ้งแก่ผู้รับอนุญาต

ข้อจำกัดในการใช้งาน

ผู้ได้รับอนุญาตต้องไม่ทำวิศวกรรมย้อนกลับ ถอดรหัสหรือแยกส่วนประกอบซอฟต์แวร์ ผู้รับอนุญาตต้องไม่ดัดแปลง ดัดแปลง แปล ให้เช่า เช่าซื้อ ยืมหรือสร้างงานลอกเลียนแบบโดยอาศัยซอฟต์แวร์หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง

ข้อจำกัดการโอน

ผู้รับอนุญาตไม่สามารถโอนหรือมอบหมายสิทธิ์ภายใต้ข้อตกลงนี้ให้กับบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก iMyFone

การยุติ

  • iMyFone ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกข้อตกลงนี้ หากผู้ได้รับอนุญาตละเมิดข้อตกลงซ้ำๆ ดังนั้น สิทธิ์ทั้งหมดที่มอบให้แก่ผู้รับอนุญาตในที่นี้จะสิ้นสุดลงทันที
  • ผู้อนุญาตอาจยุติข้อตกลงนี้เมื่อใดก็ได้ แต่จะส่งคืนสำเนาซอฟต์แวร์ทั้งหมดโดยทันที หรือทำลายสำเนาด้วยการยืนยันโดยการเขียนถึงเรา

ไม่มีการรับประกัน

iMyFone ไม่ให้การแสดงหรือการรับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของเราหรือวัสดุที่มีอยู่บนเว็บไซต์นี้ IMYFONE จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นในขณะที่ใช้ซอฟต์แวร์ของเราอย่างไม่ถูกต้อง